General Conditions

1 Algemene voorwaarden

 1. Geldigheid en aanvaarding van de algemene voorwaarden:
  Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Megabyte Applications BV en de klant. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling, zelfs indien ze de eigen algemene of specifieke voorwaarden zouden tegenspreken. Deze laatste zijn enkel bindend indien ze expliciet, schriftelijk werden aanvaard door Megabyte Applications BV. Elk personeelslid, medewerker, echtgeno(o)t(e) of ieder lid van de familie van de klant wordt verondersteld over het nodige mandaat ter vertegenwoordiging van de klant te beschikken.
 2. Offertes en prijsopgaven:
  Alle prijzen zijn netto prijzen, exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de levering of nadien, vallen ten laste van de klant. prijsopgaven en offertes zijn, tenzij anders vermeld, slechts 14 dagen geldig. Ingeval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van één of meerdere kostprijsfactoren is Megabyte Applications BV gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Alle prijzen en prijslijsten worden enkel ten informatieve titel meegegeven en kunnen te allen tijde en zonder voorafgaandelijke verwittiging aangepast worden.
 3. Werktijden, vakanties en verplaatsing:
  Levering van diensten buiten de normale werkdagen of werkuren zullen aanleiding geven tot extra kosten zoals hieronder beschreven. Elk begonnen werkuur zal volledig aangerekend worden.
 4. Normale werkdagen en uren:
  • Normale werkdagen en uren:Normale werkdagen zijn alle weekdagen behalve zaterdag en zondag, officiële verlofdagen en extra verlofdagen door Megabyte Applications BV als dusdanig aangeduid. De lijst van verlof/sluitingsdagen kan op eenvoudig verzoek verkregen worden.
  • Normale werkuren zijn van 8:00h tot 18:00h, 8h per dag.
 5. Extra Kosten
  • Overuren: +50% tussen 18:00h en 24:00h, tussen 6:00h en 8:00h en op zaterdag. +100% voor prestaties van 0:00h tot 6:00 en op zondag
  • Verplaatsingskosten: Indien een medewerker ter plaatse dient te komen zullen transportkosten aangerekend worden aan € 0,7/km (heen en terug). Deze kosten dekken reistijd en kilometervergoeding voor verplaatsingen binnen de Benelux. Voor verplaatsingen buiten de Benelux zullen de werkelijke kosten gefactureerd worden.
  • Kredieturen: Indien er in een volledig jaar geen kredieturen opgenomen worden, wordt een administratieve kost van 5 uren aangerekend.
 6. Bestellingen:
  Elke bestelling van de klant, met of zonder betaald voorschot, bindt deze laatste onherroepelijk, het bindt Megabyte Applications BV slechts na schriftelijke bevestiging hiervan. Megabyte Applications BV behoudt zich echter het recht voor een bestelling te weigeren zonder opgave van redenen. Indien een bestelling door de klant, om welke reden dan ook, wordt geannuleerd, zal Megabyte Applications BV gerechtigd zijn een schadevergoeding van 20% van de waarde van de offerte te eisen.
 7. Leveringstermijnen:
  Alle leveringstermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn niet bindend. Een vertraging in de levering kan in geen geval contractbreuk, noch een aanvraag tot schadevergoeding rechtvaardigen.
 8. Eigendomsrecht:
  Alle goederen blijven eigendom van Megabyte Applications BV tot volledige betaling van de facturen, eventuele schadevergoedingen, intresten en andere kosten verbonden aan de factuur. Alle software, scripts en andere, door Megabyte Applications BV ontwikkeld in het kader van een overeenkomst met een klant blijft te allen tijde de eigendom van Megabyte Applications BV met het recht deze software te hergebruiken, verder te ontwikkelen of te commercialiseren. Ook de klant houdt volledige rechten op deze software, om deze naar goeddunken te gebruiken, verder te ontwikkelen en/of te commercialiseren.
 9. Risico's:
  De verzending van de goederen geschiedt altijd op risico van de koper. Megabyte Applications BV kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door de geleverde goederen en/of diensten, waaronder, maar niet gelimiteerd tot volgende lijst, schade als gevolg van verlies aan data, bedrijfsstilleggingen, vertragingen of andere bedrijfsschade uit welke hoofde of welke aard dan ook.
 10. Garantie:
  Voor alle diensten geleverd door Megabyte Applications BV wordt een garantieperiode van 14 dagen voorzien. Gedurende deze periode heeft de klant recht op gratis support. Deze gratis support is echter uitsluitend beperkt tot de diensten en bevat niet de transport- of enige andere gerelateerde kosten. Gezien de rol van Megabyte Applications BVBA als wederverkoper van goederen, wordt alle garantie gerelateerd aan goederen doorverwezen naar de desbetreffende fabrikant.
 11. Betalingsvoorwaarden:
  Tenzij anders overeengekomen, zijn alle facturen betaalbaar 8 dagen na factuurdatum, zonder korting en zonder om het even welke afhouding. Betreft het een factuur voor een training, dan dient deze betaald te zijn voor de aanvang van de opleiding. Betaling dient te gebeuren op de vennootschapszetel van Megabyte Applications BV op haar bankrekening zoals vermeld op de factuur. Cheques of wissels kunnen ter betaling aanvaardt worden, maar dit zorgt niet voor een schuldvernieuwing, de bestaande voorwaarden blijven dan ook van kracht.
 12. Wanbetaling:
  Iedere factuur die niet binnen de gestelde termijn betaald wordt zal onmiddellijk, stilzwijgend en van rechtswege, een verwijlintrest opbrengen van 1% per maand, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het factuurbedrag, dit ter dekking van de administratieve, financiële en organisatorische kosten en met een minimum van 125,-. De periode tijdens dewelke intrest verschuldigd is, vangt aan op de datum van de vervaldag om te eindigen op de datum van ontvangst van de betaling. De niet-betaling op de vervaldag, van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere openstaande, al dan niet vervallen, facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Dezelfde niet-betaling ontbindt Megabyte Applications BV van alle verdere verplichtingen ten aanzien van de klant.
 13. Klachten:
  Alle klachten dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na levering van de goederen en/of diensten, deze klacht dient duidelijk het factuurnummer, of bij gebrek aan factuur het leveringsbonnummer, te bevatten. Alle klachten met betrekking tot de facturen dienen te gebeuren per aangetekend schrijven en binnen de 10 dagen na factuurdatum. Alle klachten vervallen indien ze niet binnen bovenvermelde termijn Megabyte Applications BV bereiken. Na het verstrijken van bovenvermelde termijn worden alle facturen beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud. Geen enkele klacht kan echter een niet-betaling van de factuur rechtvaardigen.
 14. Schadevergoedingen:
  Indien Megabyte Applications BV aansprakelijk wordt gesteld voor het niet, of verkeerdelijk uitvoeren van een opdracht kan een eventuele schadevergoeding nooit meer bedragen dan 10% van de opdracht met een maximum van 5.000,-
 15. Andere verbintenissen:
  Geen enkel personeelslid, medewerker, echtgeno(o)t(e) of lid van de familie van Megabyte Applications BV kan de firma legaal vertegenwoordigen zonder schriftelijk mandaat van één van de zaakvoerders. Verbintenissen aangegaan door hen worden pas van kracht indien schriftelijk bevestigd door één van de zaakvoerders.
 16. Scheidbaarheid:
  De bepalingen van de overeenkomst zijn scheidbaar. Mocht een of meer van dergelijke bepalingen door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden bevonden onder de toepasselijke wetgeving, dan heeft dat geen invloed op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van het resterende deel van dergelijke bepaling(en) of enige andere bepaling van deze overeenkomst. De bepaling(en) die ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden bevonden, zullen voor zover mogelijk worden geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven.
 17. Rechtbanken:
  Eventuele geschillen vallen onder het Belgisch recht en zullen voor de rechtbanken van het arrondissement Mechelen gebracht worden.